Kurs angielskiego zawodowego dla ekonomistów

Kurs angielskiego zawodowego dla ekonomistów

W czasach gdy firmy doradcze i outsourcingowe wyrastają jak grzyby po deszczu w dużych miastach, zawód ekonomisty daje nieograniczone możliwości awansu zarówno w hierarchii przedsiębiorstwa jak i w karierze publicznej. Do pracy w księgowości poszukiwane są osoby, które z jednej strony dobrze znają przepisy i potrafią profesjonalnie prowadzić dokumentację księgową, ale także osoby posiadające świadomość biznesową.

Zawody takie jak: księgowy, rewident, finansista, bankowiec, specjalista od spraw rachunkowości nie mają problemu ze znalezieniem pracy, jednakże chcąc pracować w środowisku międzynarodowym, od kandydatów w/w zawodów wymaga się bezwzględnej znajomości języka obcego ( w przeważającej większości przypadków jest to angielski) na poziomie biegłym.

W ramach angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej proponujemy Państwu wykłady na temat podstaw makro i mikroekonomii, klasyfikację aktów prawnych, ćwiczenia z zakresu rachunkowości w obrębie bilansu, operacji gospodarczych, zastawienia obrotu i sald, planów kont, inwentaryzacji.

Obecni jak i przyszli księgowi w ramach zawodowego kursu dla księgowych po angielsku mają okazję zapoznania się z terminologią ekonomiczną dotyczącą wynagrodzeń od strony prawnej i księgowej, danin publicznych, umów cywilno-prawnych, podatków, terminologią ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Całość kursu prowadzona jest w sposób aktywizujący kursantów, którzy mają możliwość przećwiczenia swoich umiejętności i wiedzy w oparciu o prezentacje, business cases, pogadanki praktyków z dziedzin ekonomii.

A oto tylko wybrane terminy ekonomiczne po angielsku:

 • fixed assets – aktywa trwałe
 • intangible assets – wartości niematerialne i prawne
 • goodwill – wartość firmy
 • tangible fixed assets under construction – środki trwałe w budowie
 • long- term receivables – należności długotrwałe
 • real property – inwestycje w nieruchomości
 • deferred tax assets – aktywa z odroczonego podatku dochodowego
 • urrent assets – aktywa obrotowe
 • inventory – zapasy
 • semi-finished products – półprodukty
 • advances for deliveries – zaliczki na dostawy
 • short-term receivables – należności krótkoterminowe
 • short- term prepayments – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

Przykładowe zadania z kursu angielskiego dla ekonomistów

navigate_before
navigate_next

The Specialist - oferta szyta na miarę

Szkolenia dla firm i korporacji

Zajęcia skierowane są do pracowników firm, korporacji i instytucji, które chcą przełamać bariery związane trudnościami komunikacyjnymi – nie tylko wewnątrz przedsiębiorstwa, ale i w ramach międzynarodowej współpracy.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szkolenia specjalistyczne

Osobną grupę w ofercie naszych szkoleń stanowią  szkolenia branżowe i specjalistyczne. Są to szkolenia zawodowe ściśle powiązane ze słownictwem i tematyką dla specjalistów z wybranych branż, którzy chcieliby dokształcić się w języku obcym.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szkolenia dla kadry menadżerskiej

Zapraszamy managerów do skorzystania z 3-dniowych, wyjazdowych szkoleń językowych opartych na Case Studies – biznesowych przykładach firm i ich problemów, w których to sytuacjach kursanci od początku ćwiczą sprawności językowe.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Business English

Wybierając Business English, nasi Klienci uczą się negocjacji, a także pisania formalnych maili czy tradycyjnej korespondencji w sposób wysoce profesjonalny.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Academic English

Kurs Academic English przeznaczony jest dla osób, które mają w swoich planach studia anglojęzycznym uniwersytecie lub innej placówce szkolnictwa wyższego oferującej studia magisterskie.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Audyt językowy

Audyt językowy to proces dokładnej oceny sprawności językowych pracowników w firmie, dający możliwości lepszego kierowania rozwojem kadry pracowniczej.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Coaching językowy na stanowisku pracy

Spersonalizowana forma nauki języka obcego o charakterze emocjonalno -społeczno -poznawczym, w który to procesie angażujemy zmysły, rozum i emocje aby uczyć się w oparciu o zdobytą wiedzę i zainteresowania danej osoby.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ