Kurs angielskiego zawodowego dla ekonomistów

W czasach gdy firmy doradcze i outsourcingowe wyrastają jak grzyby po deszczu w dużych miastach, zawód ekonomisty daje nieograniczone możliwości awansu zarówno w hierarchii przedsiębiorstwa jak i w karierze publicznej. Do pracy w księgowości poszukiwane są osoby, które z jednej strony dobrze znają przepisy i potrafią profesjonalnie prowadzić dokumentację księgową, ale także osoby posiadające świadomość biznesową.

Zawody takie jak: księgowy, rewident, finansista, bankowiec, specjalista od spraw rachunkowości nie mają problemu ze znalezieniem pracy, jednakże chcąc pracować w środowisku międzynarodowym, od kandydatów w/w zawodów wymaga się bezwzględnej znajomości języka obcego ( w przeważającej większości przypadków jest to angielski) na poziomie biegłym.

W ramach angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej proponujemy Państwu wykłady na temat podstaw makro i mikroekonomii, klasyfikację aktów prawnych, ćwiczenia z zakresu rachunkowości w obrębie bilansu, operacji gospodarczych, zastawienia obrotu i sald, planów kont, inwentaryzacji.

Obecni jak i przyszli księgowi w ramach zawodowego kursu dla księgowych po angielsku mają okazję zapoznania się z terminologią ekonomiczną dotyczącą wynagrodzeń od strony prawnej i księgowej, danin publicznych, umów cywilno-prawnych, podatków, terminologią ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Całość kursu prowadzona jest w sposób aktywizujący kursantów, którzy mają możliwość przećwiczenia swoich umiejętności i wiedzy w oparciu o prezentacje, business cases, pogadanki praktyków z dziedzin ekonomii.

 

A oto tylko wybrane terminy ekonomiczne po angielsku:

 • fixed assets - aktywa trwałe
 • intangible assets – wartości niematerialne i prawne
 • goodwill – wartość firmy
 • tangible fixed assets under construction – środki trwałe w budowie
 • long- term receivables – należności długotrwałe
 • real property - inwestycje w nieruchomości
 • deferred tax assets – aktywa z odroczonego podatku dochodowego
 • urrent assets - aktywa obrotowe
 • inventory – zapasy
 • semi-finished products - półprodukty
 • advances for deliveries – zaliczki na dostawy
 • short-term receivables – należności krótkoterminowe
 • short- term prepayments – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

Przykładowe zadania z kursu angielskiego dla ekonomistów

(kliknij na obrazek, aby powiększyć)

angielski dla ekonomistów zadania